کود شیمیایی یکی از انواع کود می باشد که که طی فرآیندهای شیمیایی تولید شده و ترکیبات غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می آورد.

کود شیمیایی ۱۳ ماده غذایی که نیاز حیاتی هر گیاه است را در اختیار گیاه قرار می دهند تا به رشد مطلوب برسد.

اگرچه ماده اصلی برای رشد گیاهان نور و آب کافی است اما کود شیمیایی به عنوان یک غذای کمکی باعث بهبود کیفیت خاک شده و منجر به حاصلخیزی و بالا بردن راندمان محصولات کشاورزی می شود.

کود شیمیایی به راحتی در محیط تجزیه شده و به سرعت جذب خاک می شوند. این کودها به انواع حالت های جامد گرانولی، مایع و محلول در آب وجود دارند.

انواع کود شیمیایی

۱- کود نیتروژن دار یا کود سفید:

به کودهایی که دارای N نیتروژن می باشد کود سفید گفته می شود. این کودها به راحتی داخل آب حل شده و خیلی سریع در دسترس گیاه قرار می گیرند.

وجود نیتروژن در خاک ضروری بوده و به رشد قسمت های سبز گیاه کمک می کند. همچنین عامل مهمی برای فتوسنتز می باشد.

گیاهان، نیتروژن موجود در این کودها را به آمونیوم NH3 و یا نیترات NO3 تجزیه می کنند. انواع کودهای سفید عبارتند از:

  • اوره
  • سولفات آمونیوم
  • کلسیم نیترات

۲. کود سیاه یا کود فسفاته

کود سیاه به کودی گفته می شود که غنی از فسفر (P) است. فسفر باعث استحکام و مقاومت گیاه، رشد ریشه و تسریع در جوانه زنی و گل دهی می شود. انواع کود فسفر عبارتند از :

  • دی آمونیوم فسفات
  • مونو آمونیوم فسفات
  • سوپر فسفات تریپل
  • سوپر فسفات ساده

۳- کود پتاسیم دار K (کود پتاس)

این کودها دارای پتاسیم بوده که معمولا به آنها کودهای پتاس هم گفته می شود. پتاسیم باعث افزایش مقاومت ریشه و محافظت از آن در برابر سرما زدگی و یخ زدگی می شود.

کود پتاسیم دار ساقه را مستحکم کرده همچنین در طعم و مزه میوه اثر به سزایی دارد. باعث وزن گرفتن میوه و سفت شدن آن نیز می شود. انواع کود پتاس عبارتند از :