کود بیولوژیک یا کود زیستی موادی حاوی میکروارگانیسم هایی هستند که با افزودن آنها به خاک سبب افزایش حاصلخیزی آن و رشد گیاه می شود.

کود زیستی جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی بوده که نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست و هوا دارند.

استفاده از کود بیولوژیک علاوه بر حفظ طبیعت باعث افزایش باروری درختان و محصولات کشاورزی می شود. به عبارت دیگر، کود بیولوژیک نوعی کود زیستی است که هیچ کدام از عوارض کودهای شیمیایی را ندارد.

انواع کود بیولوژیک

کودهای بیولوژیک یا همان کود زیستی از طریق فرآیندهای طبیعی تثبیت نیتروژن، حل شدن فسفر و تحریک عوامل رشد گیاه از طریق سنتز مواد محرک رشد، مواد مغذی را اضافه می کنند. آنها را می توان بر اساس ماهیت و عملکردشان به روش های مختلفی دسته بندی کرد:

 • کود زیستی نیتروژنی Nitrogen Biofertilizers

این گروه از کود بیولوژیک، سبب تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی می شود. کود زیستی نیتروژنی به اصلاح سطوح نیتروژن در خاک کمک می کنند.

همان طور که می دانید، نیتروژن یک عامل محدود کننده برای رشد گیاه است زیرا گیاهان برای رشد به مقدار مشخصی نیتروژن در خاک نیاز دارند.

لازم به ذکر است که انتخاب کود زیستی نیتروژنی برای استفاده به محصول کشت شده بستگی دارد.

 • کود زیستی فسفر Phosphorus Biofertilizers

درست مانند نیتروژن، فسفر نیز به عنوان عاملی محدود کننده برای رشد گیاهان شناخته می شود. کود زیستی فسفر به خاک کمک می کنند تا به حد مطلوبی از فسفر رسیده و سطح فسفر در خاک را اصلاح می نمیاد.

برخلاف کود زیستی نیتروژنی، استفاده از کود زیستی فسفر به محصولاتی که در خاک کشت می شوند بستگی ندارد.

 • کود زیستی کمپوست Compost Biofertilizers

کودهای زیستی همچنین برای غنی سازی کمپوست و تقویت فرآیندهای باکتریایی که زباله های کمپوست را تجزیه می کنند استفاده می شود.

کود بیولوژیک مناسب برای استفاده در کمپوست، کشت قارچ سلولولیتیک و کشت فسفوتیکا و آزوتوباکتر هستند.

مزایای استفاده از کود بیولوژیک(کود زیستی)

استفاده از کودهای زیستی به حفظ سلامت خاک و همچنین کیفیت محصولات زراعی کمک می کند و مزایای فراوانی دارد که عبارتند از:

 • استفاده از کودهای زیستی می تواند عملکرد محصول را 20 یا 30 درصد افزایش دهد.
 • کودهای زیستی در مقایسه با کودهای مصنوعی مقرون به صرفه هستند.
 • با کاهش سطح آلودگی به حفظ سلامت محیط کمک می کند و خطرات انسانی و حیوانی را نیز کاهش می دهد.
 • کود زیستی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می بخشد و حاصلخیزی خاک را حفظ می کند.
 • مواد مغذی گیاه را با هزینه کم و مفید برای محصولات متوالی فراهم می کند.
 • رشد گیاه را تحریک کرده و محصولات کشاورزی را افزایش داده و آن را پایدار می کند.
 • 25 درصد نیتروژن و فسفر شیمیایی را جایگزین کنید.
 • گیاهان را در برابر خشکسالی و برخی از بیماری های ناشی از خاک محافظت می کند.
 • کودهای زیستی به حل مشکلاتی مانند افزایش شوری خاک و رواناب های شیمیایی از مزارع کشاورزی کمک خواهند کرد.